قیمت بلیت هواپیما ایران به ایتالیا

ا امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (1 امتیازات, متوسط: 5٫00 از 5)
Loading...

نرخ بلبت هواپیما به شهرهای ایتالیا

نرخ و قیمت بلیت هواپیما و پروازهای خارجی به ایتالیا

شهر فرودگاه هواپیمایی روزپرواز اکونومی دوطرفه
۱۴ روزه یا سه ماهه

؟

اکونومی دوطرفه
سه ماهه یا شش ماهه

؟

اکونومی دوطرفه
شش ماه یا یک ساله

؟

  بیزینس
دوطرفه
اکونومی یک طرفه

بلونیا (BLQ)

۱ هواپیمایی آلیتالیا  ۲۴۶۷ ۲۱,۲۷۱,۲۰۰ ۲۵,۹۱۴,۰۰۰ ۳۰,۰۷۵,۰۰۰ ۳۰,۹۹۴,۸۰۰
۲ هواپیمایی ترکیش  D ۲۶,۷۱۴,۸۰۰ ۲۸,۹۰۴,۸۰۰ ۳۱,۵۳۲,۸۰۰ ۵۶,۹۳۶,۸۰۰ ۲۱,۱۹۶,۰۰۰
۳ هواپیمایی لوفت هانزا  D ۳۰,۰۲۴,۰۰۰ ۳۳,۵۲۸,۰۰۰ ۳۷,۰۳۲,۰۰۰ ۷۳,۳۸۶,۰۰۰ ۳۶,۲۴۳,۶۰۰
۴ هواپیمایی ایرفلوت  ۱۳۵۷ ۲۹,۹۲۷,۰۰۰ ۳۳,۴۳۱,۰۰۰ ۳۷,۸۱۱,۰۰۰ ۶۲,۷۷۷,۰۰۰ ۲۶,۹۹۲,۴۰۰

تورین (TRN)

۵ هواپیمایی لوفت هانزا  D ۳۰,۶۲۷,۰۰۰ ۳۹,۳۸۷,۰۰۰ ۴۲,۸۹۱,۰۰۰ ۱۰۲,۰۲۱,۰۰۰ ۳۶,۴۵۲,۴۰۰
۶ هواپیمایی ترکیش  ۲۳۵۶۷ ۳۰,۹۳۷,۶۰۰ ۳۳,۹۵۹,۸۰۰ ۳۶,۴۱۲,۶۰۰ ۸۱,۸۳۳,۲۰۰ ۳۰,۴۵۵,۸۰۰
۷ هواپیمایی آلیتالیا  ۲۴۶۷ ۵۱,۳۱۲,۴۰۰ ۶۶,۶۴۲,۴۰۰ ۷۱,۵۴۸,۰۰۰ ۲۶,۸۲۸,۲۰۰

جنوا (GOA)

۸ هواپیمایی ترکیش  NA
۹ هواپیمایی ایرفلوت  NA
۱۰ هواپیمایی آلیتالیا  ۲۴۶۷ ۲۴,۵۹۴,۴۰۰ ۲۶,۸۲۸,۲۰۰ ۲۷,۷۴۸,۰۰۰ ۳۳,۲۲۳,۰۰۰
۱۱ هواپیمایی لوفت هانزا  ۳۰,۶۲۷,۰۰۰ ۳۹,۳۸۷,۰۰۰ ۴۲,۸۹۱,۰۰۰ ۱۰۲,۰۲۱,۰۰۰ ۳۶,۱۰۲,۰۰۰

رم (FCO)

۱۲ هواپیمایی آذربایجان  NA
۱۳ هواپیمایی عمان  NA
۱۴ هواپیمایی اکراین  ۳۵۷ ۱۴,۴۸۹,۰۰۰ ۱۴,۹۲۷,۰۰۰ ۱۵,۳۶۵,۰۰۰ ۵۵,۷۴۸,۶۰۰ ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
۱۵ هواپیمایی ایران ایر  ۳ ۱۴,۶۱۹,۰۰۰ ۱۸,۶۱۹,۰۰۰ ۲۱,۶۱۹,۰۰۰ ۳۶,۶۱۹,۰۰۰ ۱۳,۷۱۱,۰۰۰
۱۶ هواپیمایی کی ال ام  ۱۳۵۶ ۱۸,۱۰۷,۸۰۰ ۲۹,۸۰۲,۴۰۰ ۳۳,۷۴۴,۴۰۰ ۴۸,۷۶۷,۸۰۰ ۲۴,۷۶۵,۴۰۰
۱۷ هواپیمایی اتریش  ۴۶ ۱۹,۴۶۹,۰۰۰ ۲۲,۷۵۴,۰۰۰ ۲۴,۲۸۷,۰۰۰ ۳۳,۲۶۶,۰۰۰
۱۸ هواپیمایی ترکیش  D ۲۰,۱۵۱,۸۰۰ ۲۲,۷۷۹,۸۰۰ ۲۷,۳۷۸,۸۰۰ ۵۱,۴۶۸,۸۰۰ ۱۵,۲۹۰,۰۰۰
۱۹ هواپیمایی قطری  D ۲۲,۵۰۰,۶۰۰ ۲۴,۷۳۴,۴۰۰ ۲۷,۹۳۱,۸۰۰ ۶۳,۲۷۸,۴۰۰ ۱۶,۶۷۵,۲۰۰
۲۰ هواپیمایی ایژین  ۲۴۷ ۲۲,۵۰۸,۶۰۰ ۲۶,۰۱۲,۶۰۰ ۲۹,۹۵۴,۶۰۰ ۷۲,۷۹۱,۰۰۰ ۱۳,۷۰۴,۸۰۰
۲۱ هواپیمایی لوفت هانزا  ۱۴۵۷ ۲۴,۱۰۸,۰۰۰ ۳۴,۱۸۲,۰۰۰ ۳۷,۶۸۶,۰۰۰ ۶۳,۰۹۰,۰۰۰ ۳۶,۸۱۰,۰۰۰
۲۲ هواپیمایی امارات  ۲۴۶ ۲۷,۵۰۶,۴۰۰ ۳۲,۳۲۴,۴۰۰ ۳۴,۹۵۲,۴۰۰ ۹۴,۵۲۰,۴۰۰ ۲۱,۱۹۹,۲۰۰
۲۳ هواپیمایی آلیتالیا  ۲۴۶۷ ۳۶,۰۴۴,۲۰۰ ۳۸,۲۳۴,۲۰۰ ۴۱,۷۳۸,۲۰۰ ۶۰,۴۴۰,۸۰۰ ۴۰,۵۵۵,۶۰۰

میلان (LIN)

۲۴ هواپیمایی ترکیش  NA
۲۵ هواپیمایی آلیتالیا  ۲۴۶۷ ۲۱,۶۵۹,۸۰۰ ۲۶,۸۷۲,۰۰۰ ۲۸,۱۴۲,۲۰۰ ۸۲,۰۱۶,۲۰۰ ۱۹,۲۹۴,۶۰۰
۲۶ هواپیمایی لوفت هانزا  D ۲۳,۷۹۹,۰۰۰ ۲۷,۷۴۱,۰۰۰ ۳۲,۱۲۱,۰۰۰ ۷۳,۷۳۱,۰۰۰ ۳۶,۵۸۸,۶۰۰

 (MXP)

۲۷ هواپیمایی اتحاد  NA
۲۸ هواپیمایی ماهان  ۳۶ ۱۴,۲۷۹,۰۰۰ ۱۹,۶۲۹,۰۰۰ ۲۱,۳۰۴,۰۰۰ ۲۹,۴۵۱,۵۰۰ ۱۰,۳۸۵,۰۰۰
۲۹ هواپیمایی ایرفلوت  ۱۳۵۷ ۱۳,۱۶۷,۰۰۰ ۱۶,۴۵۲,۰۰۰ ۲۰,۸۳۲,۰۰۰ ۸۳,۹۰۴,۰۰۰ ۱۴,۴۳۷,۲۰۰
۳۰ هواپیمایی ایران ایر  ۵ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۵۱,۰۰۰ ۲۰,۰۵۱,۰۰۰ ۳۳,۰۵۱,۰۰۰ ۱۲,۷۱۱,۰۰۰
۳۱ هواپیمایی آلیتالیا  ۲۴۶۷ ۱۷,۱۲۷,۲۰۰ ۱۹,۳۱۷,۲۰۰ ۲۱,۹۴۵,۲۰۰ ۲۱,۲۰۰,۶۰۰
۳۲ هواپیمایی قطری  ۲۴۶۷ ۱۹,۴۸۳,۸۰۰ ۲۵,۲۶۵,۴۰۰ ۲۸,۴۶۲,۸۰۰ ۵۵,۵۷۵,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۳۳ هواپیمایی ترکیش  D ۲۱,۰۰۱,۰۰۰ ۲۶,۰۳۸,۰۰۰ ۲۹,۵۴۲,۰۰۰ ۵۷,۵۷۴,۰۰۰ ۱۳,۹۹۳,۰۰۰
۳۴ هواپیمایی اتریش  X7 ۲۱,۰۰۱,۰۰۰ ۲۶,۰۳۸,۰۰۰ ۲۹,۵۴۲,۰۰۰ ۵۷,۵۷۴,۰۰۰ ۳۳,۲۶۵,۰۰۰
۳۵ هواپیمایی بریتیش ایرویز  D ۲۱,۴۴۲,۰۰۰ ۲۵,۳۸۴,۰۰۰ ۲۸,۸۸۸,۰۰۰ ۲۱۲,۹۷۹,۴۰۰ ۲۸,۵۸۱,۴۰۰
۳۶ هواپیمایی عمان  NA ۲۱,۴۸۳,۰۰۰ ۲۲,۷۰۹,۴۰۰ ۲۴,۷۲۴,۲۰۰ ۱۱۵,۲۱۵,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۲۰۰
۳۷ هواپیمایی لوفت هانزا  D ۲۳,۷۷۱,۰۰۰ ۲۷,۰۵۶,۰۰۰ ۲۸,۵۸۹,۰۰۰ ۷۲,۸۲۷,۰۰۰ ۳۶,۵۶۰,۶۰۰
۳۸ هواپیمایی امارات  ۲۴۶ ۲۴,۵۷۱,۸۰۰ ۳۴,۲۰۷,۸۰۰ ۳۶,۸۳۵,۸۰۰ ۹۵,۹۶۵,۸۰۰ ۲۲,۹۰۷,۴۰۰
۳۹ هواپیمایی آذربایجان  ۱۵ ۲۴,۷۶۳,۰۰۰ ۳۰,۴۵۷,۰۰۰ ۳۸,۳۴۱,۰۰۰ ۱۶,۸۷۹,۰۰۰

 ونیز(VCE)

۴۰ هواپیمایی اتحاد  NA
۴۱ هواپیمایی ایرفلوت  NA
۴۲ هواپیمایی لوفت هانزا  ۲۱,۳۸۱,۰۰۰ ۲۶,۴۱۸,۰۰۰ ۳۱,۴۵۵,۰۰۰ ۷۱,۳۱۳,۰۰۰ ۳۴,۱۷۰,۶۰۰
۴۳ هواپیمایی آلیتالیا  D ۲۲,۹۰۲,۴۰۰ ۲۴,۶۵۴,۴۰۰ ۲۷,۲۸۲,۴۰۰ ۲۵,۷۰۵,۶۰۰
۴۴ هواپیمایی ترکیش  D ۲۳,۴۶۶,۸۰۰ ۲۵,۲۱۸,۸۰۰ ۲۷,۸۴۶,۸۰۰ ۷۲,۹۶۰,۸۰۰ ۱۸,۸۲۴,۰۰۰
۴۵ هواپیمایی امارات  D ۳۶,۷۴۸,۲۰۰ ۳۹,۳۷۶,۲۰۰ ۴۲,۰۰۴,۲۰۰ ۱۰۸,۷۵۵,۴۰۰ ۲۴,۶۱۵,۶۰۰
۴۶ هواپیمایی قطری  D ۴۰,۷۵۲,۴۰۰ ۴۴,۸۲۵,۸۰۰ ۴۸,۳۲۹,۸۰۰ ۸۵,۲۹۷,۰۰۰ ۳۵,۰۱۴,۶۰۰

Leave a reply:

Your email address will not be published.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Site Footer